Ngày 09/2/2022, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách là tập hợp những bài viết phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về CNXH và con đường lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *