Công tác phòng chống tham nhũng là một trong những nội dung cốt lõi, trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị rất cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị vẫn xuyên tạc cuộc đấu tranh này với nhiều thông tin xấu, độc và luận điệu vô căn cứ.
Từ thực tiễn những năm qua, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng phát động, lãnh đạo hiện nay thực sự đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *