Đánh cắp số phận

Công tác phòng chống tham nhũng là một trong những nội dung cốt lõi, trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị rất cao.Tuy nhiên, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị vẫn xuyên tạc cuộc đấu tranh này với nhiều thông tin xấu, độc và luận điệu vô căn cứ.
Từ thực tiễn những năm qua cho thấy, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng phát động, lãnh đạo đã trở nên quyết liệt với phương châm: không có ngoại lệ, không có vùng cấm và được thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến cấp địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *