Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đồng bào dân tộc Khmer luôn được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền. Cùng với các chủ trương, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội chăm lo cải thiệu đời sống vật chất, tinh thần thì quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer luôn được đảm bảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *