Thực hiện Quyết định số 307 ngày 27-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2021, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long cũng đã chỉ đạo chặt chẽ công tác tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo thu thập thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu đề ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *