Thanh toán bệnh Lao là một thách thức không nhỏ, nhưng vẫn có thể thực hiện được nếu có sự quyết tâm và trách nhiệm của các cấp, các ngành và bản thân mỗi người dân, qua đó tạo điều kiện người dân Việt Nam giảm gánh nặng bệnh tật, được sống trong môi trường an toàn, không còn bệnh lao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *