Đánh cắp số phận

Việc định hướng trình độ phát triển tỉnh Vĩnh Long dựa trên cơ sở định hướng phát triển theo bộ tiêu chí mới về phát triển bền vững quốc gia. Theo đó, để đạt được trình độ phát triển bền vững đã đề ra, tỉnh cần phải định hướng và có giải pháp phát triển hài hoà giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Yêu cầu này đặt ra những thách thức mà tỉnh cần phải vượt qua để đạt được mục tiêu trở thành tỉnh khá của vùng ĐBSCL trong giai đoạn tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *