Đến hết tháng 8, Vĩnh Long mới thực hiện hơn 34% tổng kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân đến cuối năm phải đạt mục tiêu kế hoạch, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội. Để bắt đầu nội dung chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn theo dõi một số ghi nhận về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm 2021…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *