Là một tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL, dù đã trải qua 45 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, nhưng đến nay, trong cơ cấu kinh tế của Vĩnh Long, nông nghiệp vẫn được xếp hàng đầu. Mọi diễn biến trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đều có ảnh hưởng ít nhiều đến tình hình tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh và nhất là sự tác động không nhỏ đến đời sống của người dân. Vì vậy, trong suốt quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà, các Cấp ủy đảng và Chính quyền các địa phương trong tỉnh luôn đặc biệt chú trọng đến việc chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *