Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020, của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã tạo hành lang pháp lý cụ thể hơn cho quá trình Số hóa trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, chương trình chuyển đổi số đặt mục tiêu vừa hình thành Chính quyền số, vừa thiết lập cộng đồng kinh tế số, xã hội số,…Muốn vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta phải tạo ra cơ sở dữ liệu số đáp ứng yêu cầu số hóa quốc gia. Trong những năm tiếp theo tỉnh Vĩnh Long cũng quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử, đề ra những giải pháp thực thi cùng Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *