Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu rõ: Muốn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kết hợp thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo đó, xem doanh nghiệp là trung tâm, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *