5 năm qua, tỉnh Vĩnh Long chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động, xúc tiến đầu tư. Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo môi trường pháp lý ổn định cho việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, XH hóa đầu tư trong một số ngành thuộc lĩnh vực VHXH và BVMT. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định và đúng hướng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *