Kết quả đánh giá, phân hạng và cấp chứng nhận sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP của tỉnh Vĩnh Long năm 2022, có tổng cộng 41 sản phẩm của 31 chủ thể. Trong đó, có 2 sản phẩm của 1 chủ thể được đánh giá, phân hạng 5 sao; 10 sản phẩm của 9 chủ thể được đánh giá, phân hạng 4 sao và đạt 3 sao có 29 sản phẩm của 21 chủ thể. Đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã có tổng cộng 107 sản phẩm OCOP của 67 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên. Chương trình OCOP của tỉnh đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các chủ thể tham gia, góp phần phát triển sản phẩm đặc trưng và kinh tế xã hội của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *