Bên bờ hạnh phúc

Đội Tuyên truyền lưu động trực thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long thường xuyên tổ chức biểu diễn tại các địa phương trong tỉnh, tạo thu hút với quần chúng nhân dân, qua đó góp phần tuyên truyền hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *