Bộ Tài chính đang đề xuất quy định mới về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, trang thiết bị làm việc của cơ quan nhà nước.

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, ngày 18/7/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 170/2006/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Sau hơn 8 năm triển khai Quyết định 170/2006/QĐ-TTg, cùng với sự phát triển của nền kinh tế trong quá trình hội nhập, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; do biến động về giá cả dẫn đến một số quy định cụ thể (giá, số lượng, chủng loại thiết bị làm việc…) tại Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg không còn phù hợp với thực tế hiện nay.

Mặt khác, trong thời gian qua Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước (2008); Luật Cán bộ, công chức (2008); Luật Viên chức (2010); Luật thực hành tiết kiệm, chống lãnng phí (2013);Luật xử lý vi phạm hành chính (2012). Do vậy, theo Bộ Tài chính, để đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của đất nước; đồng thời, để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua tại các cơ quan, đơn vị, việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết.

Bộ Tài chính đã dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, trang thiết bị làm việc của cơ quan nhà nước gồm 6 chương, 19 điều và 4 phụ lục. Bên cạnh những quy định chung, dự thảo đã nêu rõ những quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị máy móc, trang thiết bị làm việc; chế độ quản lý, sử dụng máy móc, trang thiết bị làm việc ở các cơ quan nhà nước, các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội…

Cấp trang thiết bị làm việc một lần cho chức danh cao nhất

Dự thảo nêu rõ, Nhà nước đảm bảo việc trang bị máy móc trang thiết bị làm việc đáp ứng nhu cầu và điều kiện làm việc của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo chất lượng máy móc, trang thiết bị làm việc tốt, sử dụng lâu, bền; đáp ứng yêu cầu từng bước hiện đại hoá công sở.

Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức danh thì được áp dụng tiêu chuẩn định mức trang bị, sử dụng máy móc, trang thiết bị làm việc theo chức danh cao nhất.

Theo dự thảo, nghiêm cấm việc trao đổi, tặng, biếu, cho đối với tổ chức, cá nhân; trang bị tại nhà riêng cho cá nhân (trừ điện thoại công vụ), cho thuê, cho mượn, điều chuyển máy móc, trang thiết bị làm việc giữa các tổ chức, cá nhân khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền.

Theo (chinhphu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *