Tại dự thảo Luật Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất 5 nguyên tắc trong hoạt động thủy lợi.

Ảnh minh họa

Cụ thể, hoạt động thủy lợi phải đảm bảo 5 nguyên tắc sau: 1- Hoạt động thủy lợi phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. 2- Phát triển thủy lợi phải dựa trên cơ sở khoa học, kết hợp kinh nghiệm truyền thống với việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; kết hợp đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình. 3- Các công trình thủy lợi phải được tổ chức quản lý bảo vệ, vận hành chặt chẽ, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; ưu tiên bảo vệ và đáp ứng yêu cầu phục vụ trực tiếp đối với người dân; đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. 4- Tham gia phát triển thủy lợi là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân. 5- Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thủy lợi có trách nhiệm trả tiền theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo dự thảo, Nhà nước sẽ thực hiện nhiều chính sách để phát triển thủy lợi như: Đầu tư cho phát triển thủy lợi; bảo đảm cho các hoạt động thuỷ lợi được đầu tư từ ngân sách nhà nước; ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia, công trình vùng kinh tế trọng điểm, vùng đặc biệt khó khăn về cấp, thoát nước; bảo đảm công bằng xã hội trong công tác thủy lợi đối với các đối tượng, các vùng, miền; tạo động lực để tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Bên cạnh đó, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các công tác thủy lợi khác. Khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến vào xây dựng, quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Nhà nước có chính sách khuyến khích để nhà đầu tư tư nhân đầu tư xây dựng, quản lý vận hành công trình thủy lợi theo hình thức hợp tác công tư, tạo điều kiện để nhà đầu tư thực hiện dự án, thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ cho người dân xây dựng công trình thủy lợi quy mô nhỏ trên địa bàn cấp xã.

Nhà nước cũng sẽ có chính sách đối với các công trình thủy điện tham gia phòng, chống lũ và cấp nước phục vụ sản xuất, dân sinh.

Theo (chinhphu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *