Nhằm nâng cao vị trí, vai trò của nữ giới, thực hiện quyền bình đẳng giới trong xã hội hiện nay và thực hiện theo kết luận của Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020”, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã xây dự đề án đào tạo, quy hoạch cán bộ lãnh đạo và nữ lãnh đạo, trong đó, phấn đấu, nhiệm kỳ 2010-2015 có hơn 15% tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy.

So với các tỉnh, thành trong khu vực, hiện nay, công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ nữ giữ các vị trí quan trọng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được thực hiện tốt. Toàn tỉnh hiện có 142 nữ cán bộ lãnh đạo trong tổng số 787 đồng chí cán bộ lãnh đạo đang tham gia quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, với tỷ lệ bình quân 3 cấp là 11,2%. Tỷ lệ Đảng viên là nữ chiếm 24% và có 87/163 nữ có trình độ trên đại học.

Để chuẩn bị cho nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp vào năm 2010, tỉnh Vĩnh Long đã quy hoạch nữ cấp ủy đối với cấp tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 là 18%; cấp huyện là 15% và cấp xã, phường, thị trấn là 21,32%, phấn đấu tỷ lệ cấp ủy nữ không dưới 15% ở mỗi cấp.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *